(سامانه اطلاعات یکنواخت اتحادیه (سایا

اين سامانه به ابتكار اتحاديه تعاونيهاي پايين دستي پتروشيمي براي توزيع و فروش مستقيم مواد اوليه پتروشيمي به وجود آمده است. در اين سامانه با استفاده از مشاركت شركتهاي پتروشيمي و عرضه مواد توسط آنها ، با تاييد اتحاديه ، شركتهاي تعاوني اقدام به دادن درخواست خريد براي هر محصول مي‌كنند و با توجه به ميزان عرضه و تقاضا با مديريت اتحاديه و بر اساس اعلام نياز ماهيانه ، ساليانه و فصلي ، سيستم مواد به هر تعاوني تخصيص مي‌دهد. بعد از تخصيص ، شركتهاي پتروشيمي براي هر درخواست پيش فاكتور صادر كرده و شركتهاي تعاوني با پرداخت پيش فاكتور در بانك و گرفتن فاكتور از پتروشيمي سيكل تحويل مواد را از پتروشيمي طي مي‌كنند. داشتن گزارشهاي متنوع و رهگيري عرضه ، تقاضا و مهمتر از همه آمار به روز از ويژگيهاي اين سيستم است. اميد است با تلاش همه طرفهاي ذينفع در توسعه اين سيستم بتوانيم بيش از پيش به رونق توليد و اشتغال در بخش پتروشيمي پايين دستي كشور كمك كنيم.

© تمامی حقوق سایت متعلق به اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد